Skip to content Skip to footer

Jak wygląda monitoring wód w Polsce?

Świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu ludzkiej działalności na środowisko naturalne rośnie. Niestety większość działaj instytucji państwowych na rzecz ochrony przyrody wiąże się z obowiązkami nałożonymi na Polskę przez unijne prawodawstwo. Jednym z tego przykładów jest przeprowadzany w naszym kraju od 2000 roku monitoring wód podziemnych. Czym się charakteryzuje?

20 lat nieprzerwanych badań

Badania stanu wód podziemnych w Polsce wiążą się z rokiem 2000, kiedy to Parlament Europejski przyjął dyrektywę nakazującą państwom członkowskim podjąć wspólnotowe działania na rzecz monitoringu poziom wód podziemnych. Polska jako kraj aspirujący do członkostwa była przymuszona do przyjęcia owych regulacji.

Od tamtej pory podejmowane są działania mające na celu zebranie informacji na temat stanu wód w kraju. Co ważne wyspecjalizowane badanie stanu wód odbywa się zarówno pod kontem jakościowym, jak i ilościowym. Poprzez regularne badania możemy odpowiednio wcześniej wykryć wszelkie niebezpieczne tendencje oraz podjąć działania zapobiegawczo-naprawcze.

Przynajmniej teoretycznie, gdyż jak wiadomo Polska jest jednym z krajów w UE, gdzie ilość wód podziemnych na jednego mieszkańca jest minimalna. Ponadto regularnie przeprowadzane kontrole pozwalają na spełnienie obowiązku sprawozdawczego względem Komisji Europejskiej, która monitoruje, czy kraje członkowskie wypełniają zobowiązania wynikające z dyrektywy.

Jak przebiega sprawdzenie stanu jakościowego wód

Zgodnie z unijnym prawodawstwem monitoring wód obejmuje działania mające na celu sprawdzić ilościowy stan wód podziemny w oraz ich jakość. W przypadku monitoringu jakościowego, czyli chemicznego mamy do czynienia z obserwacją:

– badawczą,
– diagnostyczną,
– operacyjną.

W przypadku zastosowania monitoringu badawczego głównym celem jest poznanie powodów, które doprowadziły do nieosiągnięcia wcześniej zamierzonych celów środowiskowych tzn., dlaczego doszło do zanieczyszczenia wód oraz jaki ma to na nie wpływ na stan wody.

Z kolei w przypadku monitoringu diagnostycznego mamy do czynienia z badaniem, które ma na celu sprawdzić, w jaki sposób działalność człowieka będzie miała wpływ na stan wody w perspektywie długoterminowej. Co jeszcze należy wiedzieć?

Ostatnim elementem monitoringu jakościowego jest monitoring operacyjny. W tym przypadku dokonuje się obserwacji przepływu wód oraz sprawdza się jak podjęte działania mające na celu poprawę jej jakości wpłynęły na stan wody.

Procedura monitoringu w praktyce

Próbki, które wykorzystywane są do badań pobierane są ze specjalistycznych obserwacyjnych otworów hydrogeologicznych. Do tego rodzaju otworów zaliczamy studnie, studnie kopalne oraz piezometry.

Co ważne wszystkie spośród przeprowadzanych badań powtarzane są w regularnych trzyletnich oraz dokonywane są zawsze w tych samych punktach pomiarowych. Pamiętajmy, że badanie wód podziemnych jest niezbędne.

Leave a comment